Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan virker vandkraft?


Vandkraft er en betegnelse for udvinding af elektricitet på flere forskellige måder. De traditionelle vandkraftværker bruger strømmen i vandløb eller fra vandreservoirer som ligger højt.

 

Men man kan også få vandkraft fra bølgekraft. En fremtidig mulig vandkraftteknologi er anlæg som gennem membranteknologi udnytter trykforskelle mellem saltvand og ferskvand.

 

Hvordan virker et vandkraftværk?

I Danmark har vi kun mindre vandkraftværker. I Norge og Sverige, hvor der er højtliggende vandreservoirer er der til gengæld større turbinedrevne vandkraftværker. De har den fordel at man kan sætte dem på lavt blus, når energibehovet ikke er så stort. Det gør man ved brug af dæmninger.

 

I det traditionelle vandkræftværk udnyttes strømmen i vandet til at holde en el-genererende turbine i gang. Det er en mekanisk udnyttelse af det strømmende vand. 

 

Når f.eks. elproduktionen fra vindenergi er høj, så kan man skrue ned for vandkraftværket og på den måde 'gemme' energien til der er behov for den i elsystemet. Derfor er de traditionelle vandkraftværker en stærk ressource til at regulere vedvarende elproduktion.

 

Hvordan fungerer de eksperimentelle vandkraftværker? 

Der gøres forsøg med flere forskellige type af bølgeenergi-kraftværker, men også nye teknologier som f.eks. saltkraft forskes der i.

 

Bølgeenergi  

Det er typisk ponton-bårne kraftværker som udnytter at bølgerne bevæger sig op og ned. Det er også en mekanisk udnyttelse af vandet, men det er bølgebevægelsen som opfanges i bølgeenergien i stedet for strømmende vand. Der er enkelte bølgeenergi-forsøg der ligner de traditionelle vandkraftværker, hvor man opsamler bølger som slår henover kraftværket og bruger dem til at drive elektricitetsproducerende turbiner.

 

Saltkraft

Når man bruger saltkraft udvinder man energi gennem det der kaldes osmose. Hvis man adskiller saltvand og ferskvand med en effektiv membran, vil der opstå et tryk på ferskvandssiden der vil sive ind til det saltholdige vand. Den høje trykforskel mellem saltvand og ferskvand kan så drive en turbine og lave strøm. Det er trykforskellen i den kemiske osmose, man udnytter til at skabe elektricitet.

 

Der er gang i forskningen i vandmembraner, som bliver mere og mere effektive til både at rense vand, men også til at udnytte i vedvarende saltkrafværker. Et saltkraftværk kan etableres der hvor ferskvand naturligt løber ud i havet, og har derfor stort set ingen miljøpåvirkning. Man udnytter blot den energiudveksling som i forvejen finder sted ved udmundingen af vandløb. Særligt i Norge forsker man intensivt i saltkraft, og der potentiale til at selv små vandløb med lav mekanisk energi kan give en høj elproduktion.

klima, energi, vandkraft, elproduktion - Hvordan.dk -